Pogoji uporabe
Pogoji uporabe spletnega servisa partis.si
Upravljalec spletnega servisa partis.si je 42media applications corp., v nadaljevanju PARTIS
Uporabniki in vsebina storitve
Storitve spletnega servisa partis.si, ki je dostopen na internetu na domeni partis.si so namenjene vsem, ki imajo dostop do interneta in sprejmejo pogoje uporabe spletnega servisa partis.si in se zavežejo, da bodo storitve uporabljali izključno v osebne, nekomercialne namene v skladu z veljavno zakonodajo, načeli morale in etike ter temi pogoji uporabe. Storitev spletnega servisa partis.si je geografsko omejena na uporabnike, ki razpolagajo s slovenskim IP naslovom, kar pomeni, da do interneta dostopajo na območju Slovenije.

Spletni servis partis.si uporabnikom omogoča shranjevanje informacij o datotekah, ne pa datotek samih.
Shranjevanje informacij o datotekah
Uporabniki lahko na spletnem servisu partis.si brezplačno shranijo informacije o svojih datotekah, pri čemer veljajo naslednji pogoji oz. omejitve:
 • shranjevati je možno le datoteke tipov: torrent, slikovno gradivo v standardnih formatih (jpeg, gif, png, bmp), ter datoteke z golim besedilom.
 • število datotek, ki jih lahko objavi posamezni uporabnik, ni omejeno

Uporabnik se zavezuje, da bo pri shranjevanju datotek spoštoval naslednja vsebinska navodila:
 • vsebina datotek ne sme biti nezakonita, škodljiva, zavajajoča, sporna, moralno neprimerna ali žaljiva,
 • vsebina datotek ne sme predstavljati avtorsko zaščitenega dela ali dela, na katerem ima tretja oseba druge pravice intelektualne lastnine, razen če ima uporabnik izrecno pravico, da takšno zaščiteno datoteko oz. vsebino objavi na spletnem servisu partis.si
 • vsebina datotek ne sme predstavljati kršenja zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov
 • vsebina datotek ne sme biti namenjena komercialnemu izkoriščanju.
PARTIS si pridržuje pravico do izbrisa, cenzure ali spremembe katere koli datoteke, ki je shranjena na spletnem servisu partis.si, v kolikor meni, da posamezna datoteka predstavlja kršitev teh pogojev uporabe.
Registracija uporabnikov
Uporabnik, ki želi izkoristiti funkcionalnost spletnega servisa partis.si in na njem shranjevati lastne datoteke in vsebine se mora predhodno registrirati. Registracija uporabnikov poteka preko spletnega vmesnika, v katerega uporabnik vnese svoje podatke.
Uporabnik se zavezuje, da bo pri registraciji spoštoval naslednja navodila:
 • vpisani podatki, zlasti kontaktni podatki morajo biti popolni in resnični; izdajanje za tretjo osebo oz. vpisovanje podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja je prepovedano
 • vsak uporabnik ima lahko le eno uporabniško ime.
Vsebina spletnega servisa
PARTIS nima vpliva na vsebino datotek in drugih vsebin, ki so shranjene na spletnem servisu partis.si, saj je to vsebina, ki jo na spletni servis vnesejo uporabniki samostojno. Posledično PARTIS ne prevzema nobene odgovornosti za resničnost, pravilnost in zakonitost vsebin, ki jih na spletnem servisu partis.si shranjujejo uporabniki. V primeru, da je vsebina datoteke v nasprotju s temi pogoji uporabe ali veljavno zakonodajo lahko kdor koli o tem obvesti PARTIS po e-pošti: [email protected], pri čemer mora navesti točna imena spornih datotek (npr. http://partis.si/torrent/XXX) in razlog pritožbe. PARTIS bo po preveritvi navedb ustrezno ukrepalo in po potrebi odstranilo sporne datoteke.

V povezavi z zgornjo obveznostjo si PARTIS pridržuje pravico do izbrisa, cenzure ali spremembe shranjenih datotek, če meni, da vsebina kot celota ali njen del ne ustreza tem pogojem uporabe ali krši oz. bi lahko predstavljal kršitev veljavne zakonodaje. Prav tako si PARTIS pridržuje pravico, da iz istega razloga izbriše posameznega uporabnika in mu onemogoči nadaljnjo uporabo spletnega servisa partis.si.
Dovoljena uporaba
Storitve spletnega servisa partis.si je dovoljeno uporabljati zgolj za osebno, nekomercialno uporabo, razen če ni s temi pogoji uporabe ali s posebnim dogovorom drugače določeno. Prepovedano je kakršno koli nedovoljeno kopiranje vsebine spletnega servisa partis.si, zlasti posameznih datotek, njihovo spreminjanje ter vključevanje v drugo spletno stran, izdelek ali storitev, razen kopiranja posameznih datotek na podlagi dovoljenja uporabnika, ki je te datoteke shranil in razen uporabe, ki je izrecno dovoljena s posameznimi storitvami spletnega servisa partis.si. Prepovedano je "meta" iskanje po spletnem servisu partis.si. Prepovedana je uporaba avtomatskih poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke iz spletnega servisa partis.si ali na drugačen način avtomatsko posegajo ali komunicirajo s spletni servisom partis.si. Za vsako komercialno uporabo spletnega servisa partis.si je potrebno skleniti predhoden dogovor z PARTIS. Datoteke, ki so shranjene na spletnem servisu partis.si, uporabniki lahko naložijo z mreže za osebno domačo rabo, pri čemer je prepovedano spreminjati označbe avtorskih pravic, druga obvestila o pravicah intelektualne lastnine ali obvestila o drugih pravicah.
Uporabniku so izrecno prepovedana vsa naslednja dejanja, za katera se uporabnik izrecno zavezuje, da jih ne bo izvajal niti poskušal izvajati:
 • uporaba storitve z namenom objavljanja ali propagiranja katere koli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo
 • uporaba groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja v komunikaciji ter izražanja, ki bi lahko kršil osebnostne pravice tretjih oseb
 • komuniciranje z drugimi uporabniki v imenu tretjih oseb
 • uporaba osebnih podatkov tretje osebe brez njenega soglasja
 • objavljanje neresničnih, nezakonitih, škodljivih, zavajajočih, spornih, moralno neprimernih ali žaljivih vsebin
 • izrabljanje storitve v komercialne, nelegalne ali kakršne koli druge namene od tistih, ki so določeni v teh pogojih uporabe
 • distribuiranje avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe
 • uporaba računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitve in njegovi programski ter strojni opremi ter telekomunikacijskim napravam ali elektronskemu komunikacijskemu omrežju
 • kakršno koli poseganje ali poskus poseganja v programsko in/ali izvorno kodo storitve z namenom ali posledico spremeniti pogoje delovanja storitve; zlasti omogočiti uporabo storitve z drugega spletnega mesta ali dobiti dostop do podatkov o tretjih osebah
 • kakršni koli poskus pridobiti, zbirati, uničevati, spreminjati in/ali shranjevati osebne podatke drugih uporabnikov in podatke, ki jih ti uporabniki vnesejo z namenom uporabe storitve.
Pravice intelektualne lastnine
Vsa vsebina spletnega servisa partis.si je avtorsko pravno zaščitena kot individualne stvaritve oziroma kot podatkovne zbirke. Varstvo zajema zlasti podatke, besedila, multimedijske vsebine, programsko opremo ter HTML, java in flash in ostalo kodo. Avtorsko pravno zaščitene vsebine je dovoljeno uporabljati zgolj za zasebne, nekomercialne namene, vkolikor posamezen način uporabe ni prepovedan s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo.

Uporabnik z vnosom podatkov v spletni vmesnik spletnega servisa partis.si prenaša na PARTIS materialne avtorske pravice na vseh shranjenih datotekah in vsebinah, in sicer izključno tiste, ki so potrebne za namen objave na spletnem servisu partis.si, pri čemer pa je prenos neizključen, ter časovno in teritorialno neomejen. Prenos pravic lahko uporabnik prekliče, tako da sam izbriše shranjeno datoteko. Uporabnik jamči PARTIS pod odškodninsko odgovornostjo, da za vse vsebine, ki jih objavi na spletnem servisu partis.si, razpolaga z ustreznimi materialnimi avtorskimi pravicami ter se zavezuje, da bo PARTIS povrnil vso škodo, ki bi mu zaradi kršitve te zaveze nastala.
Omejitev odgovornosti
PARTIS se zavezuje, da si bo prizadevalo, da bo celotna vsebina spletnega servisa partis.si visoko kvalitetna in estetska, stalno dostopna, zakonita in ažurna ter da ne bo vsebovala nezakonitih ali moralno spornih elementov kot tudi ne kakršnih koli virusov, trojanskih konjev ali podobnih dejavnikov, ki bi lahko škodovali omrežni infrastrukturi. Kljub temu pa je storitev spletnega servisa partis.si na voljo takšna, kakršna je in brez kakršnega koli jamstva za delovanje.
V zvezi z zagotavljanjem spletnega servisa partis.si veljajo naslednje omejitve odgovornosti, razen če v teh pogojih uporabe ni drugače določeno:
 • PARTIS ne prevzema odgovornosti za vsebino, dostopnost, delovanje in brezhibnost spletnega servisa partis.si, zlasti ne odgovarja za resničnost, pravilnost in zakonitost vsebin, ki jih na spletnem servisu partis.si shranjujejo uporabniki
 • PARTIS ne prevzema odgovornosti za kakršno koli morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi nezmožnosti uporabe spletnega servisa partis.si, zaradi zaupanja v vsebino storitve spletnega servisa partis.si, zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo spletnega servisa partis.si
 • PARTIS ne prevzema odgovornosti za izgubo vsebin in vsebinskih motivov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti računalnika in neznanja ali nespretnosti uporabnika
 • PARTIS ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje spletnega servisa partis.si.
Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje spletnega servisa partis.si, če meni, da je to potrebno.
Omejitev odgovornosti v teh pravilih uporabe velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja takšna omejitev odgovornosti, v kakršnem obsegu je dovoljena z veljavno zakonodajo.
Varstvo podatkov
Uporabnik storitve izrecno dovoljuje, da ponudnik z namenom zagotavljanja spletnega servisa partis.si zbira in obdeluje podatke, ki so za ta namen potrebni in sicer:
 • podatki o uporabniku, kot jih je le ta vnesel v spletni servis partis.si
 • podatki o shranjenih datotekah in drugih vsebinah
 • podatki o pregledanih vsebinah
 • podatki o IP naslovu uporabnika
 • podatki o času uporabe spletnega servisa partis.si.

Ponudnik se zavezuje, da zgoraj navedenih podatkov o uporabniku ne bo posredoval tretjim osebam z izjemo povezanim osebam, ki ponudniku zagotavljajo določene podporne storitve, potrebne za delovanje storitve ter v primeru suma kršitve teh pogojev uporabe tudi ostalim osebam (zlasti državnim organom), katerih sodelovanje je potrebno pri pregonu kršitelja.
Uporabnik izrecno dovoljuje ponudniku, da mu periodično, brezplačno z namenom direktnega marketinga pošilja sporočila o njegovih lastnih storitvah in izdelkih in storitvah in izdelkih povezanih oseb v smislu ZGD-1.
Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo.
Sprememba pogojev uporabe
Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni te pogoje uporabe, če meni, da je to potrebno. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani in se uporabljajo za posameznega uporabnika od njegovega sprejema teh novih pogojev.

PARTIS, oktober 2011